Η Στρατηγική που χαράσσει η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών μέσω του επενδυτικού της προγράμματος, με τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, την επέκταση των τεχνολογικών υποδομών με τη χρήση εξελιγμένων πακέτων λογισμικού και την ανάπτυξη εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών. Οι κύριοι στόχοι της Επιχείρησης για να εκπληρώσει την αποστολή της, περιγράφονται ως εξής:

Εξασφάλιση της αδιάλειπτης και ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, με παροχή άριστης ποιότητας νερού, σύμφωνα με τους κανόνες και απαιτήσεις που προσδιορίζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
Αύξηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο ρύπανσης όσο και της προστασίας των υδάτινων πόρων, προσαρμόζοντας και μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Συνδυασμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την κοινωνική ευθύνη.
Αναβάθμιση των υποδομών, για την βελτίωση της παραγωγικής/φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων συστημάτων, που θα οδηγήσει στη μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας, και ειδικότερα του ενεργειακού.
Επέκταση της γεωγραφικής ζώνης δραστηριότητας στην ύδρευση και αποχέτευση.
Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την συνεισφορά της επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο, όπως και της γνώσης των κύριων θεμάτων της επιχείρησης και του έργου που συντελεί.