Με την υπ’ αριθμ. 97082/18-06-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, συστήνεται διαδημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης στον Νομό Κεφαλληνίας με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς», και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.».
Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της επιχείρησης είναι «KEFALONIA WATER AND SEWAGE INTERMUNICIPAL COMPANY», και διακριτικό τίτλο «DIADEYAD KEFALONIA».
Η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ.1 του Ν.1069/1980).j

tautotita diadeuadk

Στην διαδημοτική επιχείρηση συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας:

Δήμος Αργοστολίου,
Δήμος Ληξουρίου και
Δήμος Σάμης.

Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου Αργοστολίου, δηλαδή η πόλη του Αργοστολίου. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια των Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Σκοποί της επιχείρησης είναι:

  1. η παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
  2. η συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και η παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
  3. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης 2, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους,
  4. η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος άρδευσης, της εμφιάλωσης και εμπορίας πόσιμου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [άρθρο 1 παρ.3 εδ. α’, β’ & γ’ του Ν.1069/1980 (Α’ 191), όπως ισχύει].