Το προσωπικό της επιχείρησης συνδέεται με αυτήν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 7 παρ.2 Ν.1069/1980) και προσλαμβάνεται με βάση αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη του προσωπικού των ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 258 ΚΔΚ ν.3463/2006 και άρθρο 1 παρ.1 Ν.1069/1980, όπως ισχύει).

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλονιάς καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) από την έναρξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτής με απόφαση του Προέδρου της, η οποία αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Προσωπικό για την πρόσληψη του οποίου έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης προσλαμβάνεται ή μετατάσσεται στην Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς (άρθρο 156 παρ. 12 του Ν.4600/2019).

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου συνεχίζονται μέχρι την λήξη τους από την Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς, η οποία από την έναρξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη (άρθρο 156 παρ. 13 του ν.4600/2019).

Η καθημερινή εργασία της επιχείρησης ελέγχεται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση του σκοπού της επιχειρήσεως, προΐσταται του προσωπικού και έχει την μέριμνα και την ευθύνη της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το προσωπικό της επιχείρησης αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 45 άτομα από τα οποία τα 10 είναι μόνιμοι υπάλληλοι των τριών Δήμων με απόσπαση.