Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη, για την συγκρότηση του οποίου ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.1069/1980, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αργοστολίου συμμετέχει με δώδεκα (12) μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι:

 1. ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος,
 2. επτά (7) αιρετά μέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου,
 3. ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων,
 4. ένας (1) εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού ή Κοινωνικού Φορέα,
 5. δύο (2) δημότες.

Οι Δήμοι Ληξουρίου και Σάμης συμμετέχουν έκαστος με τρία (3) αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων τα δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του κάθε Δημάρχου.

Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου. Τα λοιπά μη αιρετά μέλη (δημότες) ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου, τηρουμένης της αναλογίας της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.4623/2019, όπως αντικατεστάθη με την παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 (Α’ 167).

Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.

Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον Πρόεδρό του.

Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, β) μπορεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυτών υποβαλλομένων αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση και γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1069/1980).

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης είναι τα κάτωθι:

 1. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόεδρος
 2. ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Α/πρόεδρος
 3. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Μέλος
 4. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, Μέλος
 5. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μέλος
 6. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μέλος
 7. ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος
 8. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Μέλος
 9. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Μέλος
 10. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εκπρόσωπος Δημοτών
 11. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος Δημοτών
 12. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Εκπρόσωπος Φορέα
 13. ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης
 14. ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης
 15. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης
 16. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου
 17. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου
 18. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου
 19. ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ, Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.