Ημερομηνία:

Κατηγορία:


Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 ΚΑΙ 2025

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς - ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., βάσει της υπ’ αριθ. 440/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα για τα καύσιμα με βάση το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης, επί του συνόλου της προμήθειας, σύμφωνα με τη μελέτη Μ18/2023 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 ΚΑΙ 2025», προϋπολογισμού 77.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. ή 95.480,00 €, με Φ.Π.Α. 24%, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο


Σχετικά Άρθρα