Ημερομηνία:

Κατηγορία:


Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς - ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., βάσει της υπ’ αριθ. 13/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών της μελέτη Μ5/2024 με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024», προϋπολογισμού 150.250,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. ή 186.310,00 €, με Φ.Π.Α. 24%, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο


Σχετικά Άρθρα