Ημερομηνία:

Κατηγορία:


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς - ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., βάσει της υπ’ αριθ. 355/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει σε απ’ ευθείας ανάθεση, ανά τμήμα, μετά από ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Μ16/2023 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.990,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. ή 24.787,60 €, με Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο


Σχετικά Άρθρα